VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Privacyverklaring Thomas More Hogeschool

(contact)gegevens van de Thomas More Hogeschool (TMH):
Stationssingel 80
3033 HJ Rotterdam
Tel.: + 31 10 465 70 66
E-mail: info@thomasmorehs.nl
BRIN: 30VP
Verwerkingsverantwoordelijke: het Algemeen Bestuur van TMH
Functionaris voor Gegevensbescherming (FG): De heer L. Sieverding
E-mail: FG@thomasmorehs.nl

Thomas More Hogeschool (TMH) verwerkt persoonsgegevens van studenten en cursisten, potentiële of voormalige studenten en cursisten; en bezoekers van de fysieke locatie aan de Stationssingel 80, d.m.v. cameratoezicht. TMH vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. TMH is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan.

A. Voor welke doeleinden verwerkt TMH persoonsgegevens?

TMH gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de inschrijving van een student of cursist voor het onderwijs, de cursus of het alumni programma;
 • het verwerken van studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie;
 • het informeren over opleidingen en (alumni) activiteiten van de TMH;
 • het toesturen van een (alumni) nieuwsbrief of ander elektronisch bericht;
 • het toesturen van een brochure, brief of andere papieren document;
 • het verwerken van vragenlijst- of enquête -resultaten;
 • ter uitvoering en verbetering van de dienstverlening van TMH;
 • ter uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving;
 • de bescherming van veiligheid van personen, en zaken, in en om het gebouw aan de Stationssingel 80 d.m.v. cameratoezicht.
Huidige studenten of cursisten Potentiele studenten of cursisten Voormalige studenten of cursisten (alumni) Bezoekers Stationssingel 80
Inschrijving voor het onderwijs, de cursus x x
Inschrijving voor het alumni-programma x
Het verwerken van studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie x
Het informeren over opleidingen van TMH x
Het informeren over alumni activiteiten van TMH x
Het toesturen van een nieuwsbrief of ander elektronisch bericht x x x
Het toesturen van een brochure, brief of andere papieren documenten x x x
Het verwerken van vragenlijst- of enquête resultaten x x x
Ter uitvoering en verbetering van de dienstverlening van TMH x x x
Cameratoezicht x x x x

TMH verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen als vermeld in de AVG:

 • om aan een wettelijk plicht te voldoen.
 • om het gerechtvaardigd belang van TMH te behartigen.
 • ter uitvoering van een overeenkomst.
 • toestemming die is gegeven door de betrokken persoon/personen. Toestemming wordt altijd vooraf gevraagd en vastgelegd.
 • Toestemming kan worden ingetrokken door contact op te nemen met de medewerker Informatiebeveiliging en Privacy via IBP@thomasmorehs.nl

B. Hoe gaat TMH om met persoonsgegevens (incl. bewaartermijn, beveiliging)

 • Bij het verwerken van de gegevens gaat TMH altijd uit van eerder genoemde grondslagen. Aanvullend zal TMH niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent dat gegevens niet zullen worden gebruikt voor andere doeleinden dan dat er in deze verklaring worden genoemd.
 • TMH bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Hiervoor worden verschillende bewaartermijnen gehanteerd, waarvan een deel wettelijk geregeld en vastgelegd is.
 • De TMH treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Binnen de TMH kunnen alleen die medewerkers bij de gegevens, die deze voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben.

C. Deelt TMH persoonsgegevens met derden?

 • Er worden geen persoonsgegevens met derde partijen/organisaties gedeeld, tenzij dit nodig is voor dienstverlening van TMH. Dit gebeurt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van TMH.Als TMH persoonsgegevens doorgeeft aan derde partijen is dat omdat hier een wettelijke noodzaak voor is of omdat er toestemming aan de betrokken persoon/personen is gevraagd.
 • TMH kan derde partijen/organisaties inschakelen om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties voor het studenteninformatiesysteem, het stagesysteem en applicaties om studenten en cursisten in de les te ondersteunen. Dit gebeurt in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van TMH.
 • TMH sluit verwerkersovereenkomsten af met derde partijen/organisaties waarmee wordt samengewerkt. Hierin wordt onder andere vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.
 • TMH zal de gegevens van haar studenten, cursisten en medewerkers; maar ook van aankomende of voormalige studenten of medewerkers; en bezoekers van TMH website(s) niet delen met derde partijen/organisaties voor andere doeleinden dan genoemd in deze privacyverklaring.

D. Categorieën van persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden onder andere door de TMH verwerkt:

Categorie Toelichting
1. Leerlinggegevens naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
2. Leerlingnummer BSN-nummer of PGN-nummer
3. Nationaliteit Geboorteland en geboorteplaats van Betrokkene
4. Financiële gegevens Bankrekeningnummer, salarisgegevens, jaaropgaven, verklaring loonheffing
5. Studiegegevens en studievoortganggegevens Gegevens over de aard en het verloop van het onderwijs en ondersteuning en behaalde studie- en stageresultaten
6. Bijzondere persoonsgegevens van leerling Noodzakelijk voor een goede begeleiding van studenten, bijvoorbeeld met betrekking tot gezondheid en welzijn. Deze gegevens worden alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene.
7. Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving Wet op het hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) Belastingwet, Wet op de Identificatieplicht, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
8. Cameratoezicht Beeldmateriaal gemaakt met behulp van closed circuit television (CCTV)- camera’s
9. Beeldmateriaal Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid). Bv. pasfoto’s of (met toestemming) foto’s tijdens buitenschoolse activiteiten.

E. Rechten van betrokkenen

Op basis van de AVG hebben betrokken persoon/personen diverse rechten:

 • recht van inzage van de betrokkene (art 15 AVG)
 • recht op rectificatie (art 16 AVG)
 • recht op vergetelheid (art 17 AVG)
 • recht op beperking van de verwerking (art 18 AVG)
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (art 20 AVG)
 • recht van bezwaar (art 21 AVG)

Privacyrechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met de medewerker Informatiebeveiliging en Privacy via IBP@thomasmorehs.nl. Indien het probleem niet naar tevredenheid van de indiener is opgelost kan deze dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over deze rechten zijn te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

(versie 1.1 – Datum 14-09-2020)