Lectoraat

Professionaliseren met hart & ziel

OVER HET LECTORAAT

Professionaliseren met hart en ziel

Aan alles wat er in de klas gebeurt – rekenen, lezen, knutselen, spelen, eten en drinken etc.- vórmen kinderen zich, en leraren begeleiden hen daarbij. Wat daar gebeurt, vormt de ziel van het onderwijs. We noemen dat ook wel de pedagogische dimensie van het onderwijs.

Die pedagogische dimensie komt het duidelijkst naar voren op momenten waarop de dingen in de klas anders lopen dan gepland, de momenten waarop je niet op je routines kunt vertrouwen, de momenten waarop je niet uit de voeten kunt met wat je allemaal geleerd hebt en al je gereedschappen je in de steek laten. We noemen dat pedagogische sleutelmomenten. Je bent op jezelf teruggeworpen, en toch komt het erop aan dat je handelt. Geen tijd om na te denken, je móet nu iets doen. Sterker nog: je hèbt al gehandeld. Intuïtief deed je wat je deed en niet iets anders. Misschien handelde je uit angst of vanuit vooropgezette ideeën. Maar als je met je hart aandachtig luistert, weet je wat te doen, ook wanneer je niet weet wat te doen.

Hoe te ondersteunen en versterken wat je daar nodig hebt – noem het ‘luisteren met je hart’ – dat is het aandachtsgebied van onze onderzoeksgroep.

BLIJF OP DE HOOGTE

Publicaties

E-book Onderwijsverhalen | Op zoek naar de ziel van het onderwijs
Download
Nieuwsbrief 8 – Professionaliseren met hart en ziel
Download
Nieuwsbrief 7 – Professionaliseren met hart en ziel
Download
Nieuwsbrief 6 – Professionaliseren met hart en ziel
Download
Nieuwsbrief 5 – Professionaliseren met hart en ziel
Download
Nieuwsbrief 4 – Professionaliseren met hart en ziel
Download
Nieuwsbrief 3 – Professionaliseren met hart en ziel
Download
Nieuwsbrief 2 – Professionaliseren met hart en ziel
Download
Nieuwsbrief 1 – Professionaliseren met hart en ziel
Download
WAT DOEN WE VOOR JOU

Ruimte voor dialoog en ontmoeting

In verschillende projecten ontwikkelen de onderzoekers van het lectoraat – in dialoog met leraren, kinderen, schoolleiders, studenten en docenten – bezielende praktijken, in de klas, de school, in opleiding en onderzoek. We proberen een uitnodigende en prikkelende ruimte te scheppen waarin (aankomende) leraren kunnen oefenen met openheid en vertrouwen ten aanzien van het onvoorspelbare en waarin kinderen kunnen oefenen met initiatief nemen en op een aandachtige en zorgvuldige manier in de wereld zijn.

Neem contact op
PROJECTEN

Professionaliseren met hart & ziel

Je pedagogische professionaliteit versterken

In je eigen alledaagse praktijkervaringen ligt pedagogische wijsheid verborgen. Door die naar boven te halen in gesprekken volgens een door het lectoraat ontwikkelde methodiek (het pedagogisch gesprek), krijg je voeling met de pedagogische dimensie van je onderwijs. Door op een diepgravende manier met elkaar aandacht te schenken aan pedagogische sleutelmomenten, staan we stil bij datgene wat er gebeurt en wat richting geeft aan je handelen. We ontwikkelen met elkaar een gezamenlijke bezinningspraktijk en een pedagogische woordenschat waarmee je als leraar en als schoolteam je pedagogische professionaliteit kunt versterken.

Narratief verantwoorden op drie doeldomeinen

Aandacht schenken aan de pedagogische dimensie van je onderwijspraktijk, kan ook helpen om op een andere manier je pedagogisch handelen te verantwoorden, die recht doet aan de volle breedte van de kwaliteit van je onderwijs. Naast toetsresultaten gefocust op kwalificatiedoelen en uitkomsten uit enquêtes die de sociale veiligheid op school in kaart brengen, kun je – aan de hand van verhalen – de pedagogische kwaliteit van je handelen in de drie doeldomeinen van persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie laten zien.

Burgerschapsvorming

Hoe kan de school een oefenplaats voor democratisch samenleven zijn? Hoe kun je burgerschapsvorming verbinden aan momenten dat maatschappelijke controverses in de klas de kop opsteken? Onderzoeker Pieter Boshuizen (docent Pedagogiek) houdt zich bezig met deze thematiek.

Rouwverwerking

Wat gebeurt er tussen leraren en kinderen op het moment dat er iemand dood gaat – een ouder van een kind, een leraar in de school, een klasgenoot? Hoe verhoud je je daartoe als leraar? Onderzoeker Jos van den Brand houdt zich bezig met deze thematiek.

 

Digitale technologie in de klas

Welke invloed heeft digitale technologie op de pedagogische relatie, de speelruimte en de geborgenheid in de klas? Hoe verhoud je je daartoe als leraar? Leerkracht-onderzoekers Haitske de Visser, Laura de Ridder en Jeannette Benschop houden zich bezig met deze thematiek.

Onderzoeksbenadering

In het onderzoek van het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel vormt de geleefde ervaring van leraren en kinderen (en ouders) vertrekpunt en ijkpunt van alle projecten. Lector Hester IJsseling draagt zorg voor de inbedding van de diverse onderzoeksactiviteiten in de wijsgerige fenomenologisch-hermeneutische traditie.

Lees verder

Blog

Professionaliseren met een hart in tweestrijd

5 december, 2022 Onderzoek
Lees meer over
Blog

Op zoek naar de ziel van het onderwijs

5 december, 2022 Onderzoek
Lees meer over
Quotation mark

Dr. Hester IJsseling is sinds 2017 lector Professionaliseren met hart en ziel aan de Thomas More Hogeschool. Ze werkte van 2003 tot 2017 als leraar en intern begeleider in het Amsterdamse basisonderwijs. Voorafgaand aan haar onderwijsloopbaan is zij in 1997 gepromoveerd in de filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.

dr. Hester IJsseling - Lector

Docent-onderzoeker Pieter Boshuizen behaalde de Masters pedagogische ethiek en onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op de Thomas More Hogeschool is hij docent Pedagogiek. Binnen het lectoraat doet hij onderzoek naar burgerschapsvorming. Samen met leraren zoekt hij mogelijkheden om het pedagogisch handelen te versterken en ruimte te maken voor democratische persoonsvorming op school.

Pieter Boshuizen - Docentonderzoeker

Senior docent-onderzoeker Jos van den Brand rondde de pabo af en studeerde pastoraaltheologie en spiritualiteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is in 2017 gepromoveerd in de empirische religiewetenschappen. Op de Thomas More Hogeschool is hij docent Godsdienst en levensbeschouwing en Onderzoek. Binnen het lectoraat doet hij onderzoek naar de dood in de klas.

dr. Jos van den Brand - Senior docent-onderzoeker

Leerkracht-onderzoeker Haitske de Visser rondde de ALO en de pabo af en werkt als leerkracht op een Rotterdamse basisschool. Ook is zij werkzaam als coach voor zij-instromers. Binnen het lectoraat doet zij onderzoek naar de autonomie van leraren en kinderen in het krachtenveld van de digitale transformatie, met een focus op de bovenbouw.

Haitske de Visser - Leerkracht-onderzoeker

Leerkracht-onderzoeker Laura de Ridder rondde na de pabo de Master Educational Needs af. Zij werkt als leerkracht op een Rotterdamse basisschool. Binnen het lectoraat doet zij onderzoek naar geborgenheid en welbevinden van kinderen op school, met een focus op de middenbouw.

Laura de Ridder - Leerkracht-onderzoeker

Docent-onderzoeker Charlotte Dupuis studeerde aan het conservatorium af als docent muziek en musicus. Op Thomas More Hogeschool is zij opleidingsdocent muziek. Zij richtte de Muziekwerkplaats op, waar zij muziekles geeft aan basisschoolleerlingen en waar TMH-studenten deze lessen kunnen observeren en leren geven. Binnen het lectoraat onderzoekt zij ervaringen van betrokkenen bij de Muziekwerkplaats.

Charlotte Dupuis - Docent-onderzoeker

Leerkracht-onderzoeker Jeannette Benschop rondde na de KLOS de Lerarenopleiding tekenen-handvaardigheid af. Zij is 35 jaar werkzaam in het basisonderwijs in Rotterdam en heeft zich gespecialiseerd als IB-RT en creatief kindercoach. Binnen het lectoraat onderzoekt ze de speelruimte van kinderen en hun leerkrachten op school. Haar focus ligt op de onderbouw.

Jeannette Benschop - Leerkracht-onderzoeker

dr. Hester IJsseling

Lector

Pieter Boshuizen

Docentonderzoeker

dr. Jos van den Brand

Senior docent-onderzoeker

Haitske de Visser

Leerkracht-onderzoeker

Laura de Ridder

Leerkracht-onderzoeker

Charlotte Dupuis

Docent-onderzoeker

Jeannette Benschop

Leerkracht-onderzoeker

Meer informatie over dit lectoraat

Stuur een e-mail
dr. Hester IJsseling

dr. Hester IJsseling

Lector