fbpx

WERELDWIJZE KINDEREN: PREVIEW AANBOD 2019-2020

Post-hbo-opleiding Specialist Onderwijs in omgeving, voor wereldwijze kinderen
In de post-hbo-opleiding Specialist Onderwijs in Omgeving, voor wereldwijze kinderen, staat het kind, zijn omgeving en die van de school centraal staan. De wereld om ons heen is de plek waar de vraagstukken van nu en de toekomst zich aandienen en kunnen worden opgelost. De plek waar we kinderen weloverwogen en verstandig mee willen leren omgaan, kritisch en oplossingsgericht.
Deze opleiding is bedoeld voor leerkrachten die zich willen specialiseren in het ontwikkelen van betekenisvol onderwijs (module 1,2 en 3) en in het verlengde hiervan ook hun collega’s willen stimuleren in de ontwikkeling van onderwijs in omgeving (module 4).
Door in deze post-hbo-opleiding de omgeving te gebruiken als bron van kennis en plek van ontwikkeling, zijn we in staat onderwijs te ontwerpen, waarin vakinhouden en doelen geïntegreerd aan bod komen, de intrinsieke motivatie van kinderen wordt aangesproken en kinderen essentiële skills voor de toekomst leren ontwikkelen (oplossend denkvermogen, creëren, ondernemen, samenwerken, presenteren, reflecteren). Onze omgeving blijft vragen oproepen en problemen worden er van nature zichtbaar doordat wij mensen er gebruik van maken, we ons geld ermee en erin verdienen en we kritisch en zorgvuldig na moeten denken over een duurzaam gebruik van onze omgeving en onze wereld. Elke bijeenkomst start op locatie en wordt geïntroduceerd door middel van een praktijkbezoek. Daarna ontwerpen we een onderzoekende of ontwerpende activiteit die aansluit bij de locatie en die na verfijning direct in de praktijk uitgevoerd kan worden. De ervaringen van de opzet en uitvoering worden teruggekoppeld en verbonden met het leereffect, motivatie, inspiratie, groei en beoordeling.

Kosten: €1875 voor module 1 t/m 3, €625,- voor de vervolgmodule inclusief afrondend diploma.
Cursusdata: nader te bepalen, 17 bijeenkomsten van 4 uur en 232 uur zelfstudie, opdrachten en implementatie in de praktijk. Woensdagmiddagen vanaf oktober 2019. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.


Akte godsdienst/levensbeschouwing
Leraren die werken op een katholieke basisschool moeten in veel gevallen beschikken over de akte godsdienst/levensbeschouwing voor het Nederlandse Katholieke basisonderwijs.
De opleiding wil kennis en vaardigheden bijbrengen over de vakdidactiek GoLev, de toepassing van de concepten transcendentie, contingentie en traditie, de eigen en christelijke spiritualiteit, theologiseren met kinderen, de verbinding van vakliteratuur met de eigen onderwijspraktijk en de ontwikkeling van een eigen visie op het vak GoLev en katholieke identiteit van een school. De opleiding bestaat uit drie modules:

 • Het maken van een beroepsproduct dat gebruikt kan worden in de eigen school
 • Spiritualiteit (kloosterbezoek)
 • Het zelfstandig bestuderen van literatuur, geven van een eindpresentatie 

Kosten: €750,-. Bovenschools bekostigd voor RVKO-deelnemers.
Cursusdata:
Module 1:
19-09-2019, 16:00-18:00 uur
03-10-2019, 16:00-18:00 uur
31-10-2019, 16:00-18:00 uur
14-11-2019, 16:00-18:00 uur
14-01-2020, 16:00-18:00 uur
28-01-2020, 16:00-18:00 uur

Module 2:
Kloosterbezoek of vervangende opdracht

Module 3:
26-03-2020, 16:00-18:00 uur
11-06-2020, 16:00-20:00 uur

Diploma-uitreiking:
18-06-2020, 16:00-18:00 uur


Professionaliseren met hart en ziel. Onderzoekswerkplaats rond de pedagogische dimensie van onderwijs
Wie lesgeeft weet dat onderwijs altijd meer is dan lesdoelen halen, toetsresultaten verbeteren en orde houden. Aan alles wat er in de klas gebeurt, vórmen kinderen zich en leraren begeleiden hen daarbij. Wat daar gebeurt, dat is de ziel van het onderwijs, daar gaat een leraarshart naar uit.
Tijdens de bijeenkomsten gaan we op zoek naar taal om met elkaar te spreken over pedagogische sleutelmomenten. Door het stille weten dat in de ervaring besloten ligt naar boven te halen en er met elkaar over te spreken, wordt de pedagogische professionaliteit van leraren versterkt.
De ervaringsverhalen uit de onderwijspraktijk van de deelnemers vormen het uitgangspunt van de bijeenkomsten. We onderzoeken de pedagogische dimensie van het onderwijs door het stille weten dat in de ervaringsverhalen verborgen ligt naar boven te halen. Onder begeleiding van de lector worden verbanden gelegd met begrippen uit de geesteswetenschappelijke pedagogiek.

Kosten: kosteloos, wegens deelname aan het onderzoek van het Lectoraat Professionaliseren met hart en ziel.
Cursusdata: nader te bepalen in afstemming met de aanmelders, houd de website in de gaten voor bekendmaking van de startdatum.


Pedagogisch gespreksleider, Vrije ruimte & de dialoog (burgerschapsvorming)
Hoe bespreek je maatschappelijk controversiële kwesties met leerlingen? Hoe creëer je de ruimte waarin leerlingen persoonlijke ervaringen kunnen onderzoeken zonder direct een oordeel te geven? In deze cursus leer je hoe jij als pedagogisch gespreksleider de dialoog op professionele wijze faciliteert.
Na deze cursus begeleid je leerlingen in het gezamenlijk doordenken van de meest uiteenlopende burgerschapskwesties, van waarden en identiteit tot normen en groepsdruk, van gelijke rechten tot ongelijke kansen, van verantwoordelijkheid en duurzaamheid tot angst, vooroordelen en conflictsituaties. Jouw rol als pedagogisch gespreksleider is cruciaal. Je begeleidt leerlingen in het vinden van praktische wijsheid: nieuwe inzichten en handelingsperspectieven.
In deze cursus staat de vraag centraal hoe je binnen de school oefenplaatsen creëert ter bevordering van burgerschap. Wat kun je doen om leerlingen uit te nodigen:

 • zich te verplaatsen in de ander en hem/haar te erkennen als gelijkwaardig
 • de onderzoekende houding te ontwikkelen
 • consequenties af te wegen en te reflecteren op hun keuzes
 • zich te houden aan spelregels, zoals het tonen van betrokkenheid, nauwkeurig luisteren, actief vragen stellen en elkaar uit laten praten

Pedagogische gespreksleiders creëren denkruimte. Dat is vrije ruimte (scholè), waarin leerlingen onderzoekend leren omdat ze dat willen. Een vakkundig geleide dialoog motiveert leerlingen en stimuleert hun onderzoekende houding.

Kosten: €595,-. Voor dit traject kan gebruik gemaakt worden van de Subsidieregeling Gelijke kansen: https://onderwijs010.nl/sites/onderwijs010.nl/files/images/Onderwijsnota%20%27Gelijke%20kansen%20voor%20elk%20talent%27.pdf
Cursusdata:
04-09-2019, 14:00-17:00 uur
18-09-2019, 14:00-17:00 uur
02-10-2019, 14:00-17:00 uur
06-11-2019, 14:00-17:00 uur
27-11-2019, 14:00-17:00 uur


Inspiratieworkshop: Aandachttraining (mindfulness) in het basisonderwijs
Hoor je jezelf geregeld tegen je leerlingen zeggen: ‘’Concentreer je eens op je eigen werk’’ of ‘’Laat je niet zo afleiden’’? We weten allemaal hoe belangrijk het is je om te focussen. Maar hoe doe je dat eigenlijk, de aandacht bij jezelf houden? Net als taal, rekenen, spelling en lezen kun je dat leren en trainen. Tijdens deze workshop willen wij graag de ervaringen delen die wij hiermee hebben opgedaan als aandachttrainers.
Tijdens deze workshopmiddag maak je kennis met aandachttraining in de klas. We willen je graag een beeld geven van hoe dit er in de praktijk uit kan zien. Uitleg en achtergrondinformatie zullen afgewisseld worden met oefeningen en korte opdrachten. Je eigen ervaringen vormen namelijk altijd de basis als je met aandachttraining in je groep aan de slag wilt gaan. We inspireren je graag met concrete activiteiten en materialen.

Kosten: €175,-. Inclusief het boek ‘stilzitten als een kikker’ van Eline Snel
Cursusdatum: 15-01-2020, 14:00-17:30 uur


KUNSTZINNIGE VORMING

Post-hbo-Registeropleiding Vakspecialist Muziek
In het primair onderwijs groeit de behoefte aan leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in het vak Muziek en die een bijdrage kunnen leveren aan het culturele klimaat in een school. Met de opleiding Vakspecialist Muziek, een samenwerkingsverband tussen Codarts, Hogeschool Rotterdam, Inholland en Thomas More Hogeschool, kun je die leerkracht worden. 

Na het succesvol afronden van de opleiding Vakspecialist Muziek kun je als vakspecialist in je eigen school, of bovenschools aan de slag. Je hebt de kennis en vaardigheden om het team of teams te ondersteunen om muziekonderwijs op school te verbeteren en vernieuwen.

Je begint het traject met een intakegesprek waar we jouw beginsituatie in kaart brengen en een studieplan opstellen. De bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom muzikale thema’s zoals zingen, luisteren, muziek lezen en het bespelen van instrumenten.
Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om:

 • gevarieerde muzieklessen aan de hele basisschool (alle groepen) te geven
 • zelf de leerlijnen voor muziek uit te stippelen
 • je visie op muziekonderwijs scherper te verwoorden en kun je het vak muziek goed verantwoorden als vak dat binnen het regulier onderwijs thuis hoort.


Kosten: €2100. Een subsidieregeling maakt het mogelijk deze cursus voor €750 (exclusief ca. €50 literatuur) te volgen. Geef je je op voor 15 juli 2019 ontvang je daarnaast een Early bird korting van €150.
Cursusdata:
02-07-2019, 19:00-21:30 Intake-assessment
03-09-2019, 18:00-21:30
17-09-2019, 18:00-21:30
01-10-2019, 18:00-21:30
15-10-2019, 18:00-21:30
29-10-2019, 18:00-21:30
12-11-2019, 18:00-21:30
26-11-2019, 18:00-21:30
10-12-2019, 18:00-21:30
07-01-2020, 18:00-21:30
21-01-2020, 18:00-21:30
04-02-2020, 18:00-21:30
18-02-2020, 18:00-21:30
03-03-2020, 18:00-21:30
17-03-2020, 18:00-21:30
31-03-2020, 18:00-21:30
14-04-2020, 18:00-21:30
12-05-2020, 18:00-21:30
09-06-2020, 18:00-21:30 eindpresentaties
Leslocaties: Codarts, Thomas More Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Inholland.


Muziek maken met kinderen in groep 5 t/m 8
De waarde van muziek laat zich niet beschrijven. Je moet het beleven!
Tijdens de cursus ga je werken aan twee perspectieven: muzikaal didactische vaardigheden én aanbod van creatieve lesideeën voor groep 5 t/m 8. 

 • Bijeenkomst 1: Een reeks muzikale activiteiten. Analyseren van de activiteiten en bekijken van liedbundels, methodes en materiaal om inspiratie op te doen.
 • Bijeenkomst 2: Creatief aan de slag gaan met kinderen: zelf muziek componeren aan de hand van een thema. Gebruik van instrumenten in de klas. 
 • Bijeenkomst 3: Stapsgewijs werken naar muzieknotatie en hoe je dit in verschillende werkvormen kunt aanbieden in de klas. Zelf een activiteit ontwerpen en uitvoeren. 

Kosten: €350,-
Cursusdata:
22-01-2020, 14:00-16:30 uur
19-02-2020, 14:00-16:30 uur
11-03-2020, 14:00-16:30 uur


Kunst raakt!
Kunst raakt en dat hebben we nodig. Raken en geraakt worden geeft namelijk verwondering, nieuwsgierigheid, groei, ontwikkeling, onzekerheid én interactie. De wereld van kunst is er een van vele talen, biedt kansen en geeft ruimte aan diversiteit. Diversiteit is er volop in onze groep, we werken met wereldwijze kinderen. Deze kinderen spreken meer dan 100 talen; een uitdagend verhaal. Spreken over kunst, je kunnen uiten via kunst is de focus van deze nascholing. We gaan op onderzoek uit, reflecteren en creëren. Dat alles kan niet zonder het cement van een goed gesprek. 

 • Museumbezoek Kunst raakt! Vanuit een aantal ervaringen en vragen gaan we onderzoeken wat ons raakt om vervolgens een plan te maken hiermee in de groep aan het werk te gaan. 
 • Bijeenkomst 1. We ervaren en onderbouwen vanuit theorie het belang van gesprek en reflectie, om vervolgens een nieuw praktijkontwerp voor de groep te maken. De praktijkopdracht wordt uitgevoerd en deels opgenomen. 
 • Bijeenkomst 2. We maken een plan van aanpak waarin kunst vanuit verschillende perspectieven in ons dagelijks aanbod, in ons thematisch aanbod een plaats krijgt.

Deze cursus is bedoeld voor professionals in de groepen 1 t/m 4.

Kosten: €295,-
Cursusdata:
18-09-2019 Museumbezoek
16-10-2019
27-11-2029Engels praktische didactiek jonge en oude kind (basis) 
Van leerkrachten wordt sinds 2018 in toenemende mate verwacht dat zij de Engelse les in het Engels aanbieden, ook in de onderbouw. Maar hoe geef je nou in het Engels les zonder terug te vallen op het Nederlands? En begrijpen de leerlingen je wel? Wat als je geen vertrouwen hebt in je eigen spreekvaardigheid Engels? Hier zijn oplossingen voor. Met behulp van het cursusaanbod Engels in het basisonderwijs verbeter je de eigen spreekvaardigheid en de didactische vaardigheid met betrekking tot Engels. 

Als jij het leuk vindt om je eigen collega’s op school bij te kunnen scholen als het om Engels gaat, volg dan deze cursus zodat jij, samen met nog enkele andere collega’s van jouw school, de voortrekker kunt worden om de Engelse lessen zo aan te bieden, dat er een doorlopende leerlijn Engels ontstaat die op dezelfde manier wordt aangeboden en door het hele team gedragen wordt.
Deze cursus wordt apart aangeboden voor professionals die zich richten op het jonge kind en op het oude kind, afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Kosten: €575,- per onderdeel; jonge kind of oude kind
Cursusdata: 
Najaarscursus:
25-09-2019, 14:00-17:00 uur
09-10-2019, 14:00-17:00 uur
23-10-2019, 14:00-17:00 uur
06-11-2019, 14:00-17:00 uur
20-11-2019, 14:00-17:00 uur

Voorjaarscursus:
29-01-2020, 14:00-17:00 uur
12-02-2020, 14:00-17:00 uur
04-03-2020, 14:00-17:00 uur
18-03-2020, 14:00-17:00 uur
01-04-2020, 14:00-17:00 uur

Share this product

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter