fbpx

PEDAGOGISCH HANDELEN, KINDKRACHT & GROEPSKRACHT; PREVIEW AANBOD 2019-2020 

Workshopreeks Kindkracht als leerkracht! (oplossingsgericht werken)
In deze 5 workshops ontwikkel je een ‘handelingsrepertoire’, waarmee je vanuit een positief psychologische benadering steeds de kracht van kinderen centraal stelt. Vanuit de kracht van je leerlingen wordt gekomen tot oplossingen en een effectieve aanpak in allerhande situaties in de dagelijkse onderwijspraktijk. Je leert hoe je het vermogen van kinderen om zelf oplossingen te bedenken kunt inzetten en komt zo op effectieve wijze tegemoet aan (specifieke) onderwijsbehoeften. Het werkt direct en vraagt weinig tot geen extra tijd of inzet. Een krachtig middel om op een positieve manier daadwerkelijk passend onderwijs te kunnen bieden. Doordat de inhoud over losse workshops verdeeld is, kan je kiezen wat op dit moment voor jou van waarde is:

1. Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen (basis*)
2. Problemen vertalen in nog aan te leren vaardigheden (Kids’ Skills)
3. Verbeteren van het pedagogisch klimaat in een lastige groep
4. Effectieve aanpak pestgedrag (Supportgroepaanpak)
5. Het voeren van een oplossingsgericht gesprek met ouders en kind (driehoeksgesprek)

Kosten: €175,- per workshop, of €595,- bij afname van de hele reeks
Cursusdata:
16-01-2020, 18:30-21:30 uur
13-02-2020, 18:30-21:30 uur
19-03-2020, 18:30-21:30 uur
16-04-2020, 18:30-21:30 uur
14-05-2020, 18:30-21:30 uur


Een eerste kennismaking met eigenaarschap en in gesprek met het kind
Er is veel geschreven over de geheimen van goed onderwijs. Echt luisteren en in gesprek zijn met kinderen helpt om meer door de ogen van het kind te kunnen kijken en eigenaarschap bij het kind te kunnen versterken, maar hoe doe je dit? In deze training leer je de eerste beginselen in het versterken van eigenaarschap op leren bij kinderen. Je leert welke aspecten belangrijk zijn ter bevordering van eigenaarschap, de verschijningsvormen van zelfstandig leren tot zelfverantwoordelijk leren, hoe je op een constructieve manier gesprekken met kinderen kan voeren over hun leren en wat de voorwaarden daarvoor zijn. Hoe je hier op een effectieve manier feedback op kunt geven, zodat zij zich meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces.

Kosten: €395,-
Cursusdata:
08-10-2019, 18:30-21:30 uur
05-11-2019, 18:30-21:30 uur
26-11-2019, 18:30-21:30 uur


Inzicht in werken met het portfolio in drie stappen
Er is steeds meer bekend over het belang van levenslang leren, waarbij iedere professional in staat moet zijn om zijn eigen ontwikkeling aan te sturen, zo ook kinderen. In het onderwijs zien we dit terug in de wijze waarop kinderen samen met de leerkracht meer inzicht krijgen in hun eigen leerproces. Kinderen worden steeds meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling. We spreken dan over leerbehoeften, succescriteria, denkkrachten aansporen, feedback geven en ontvangen en de kwaliteit van het geleerde te evalueren en in beeld te brengen. Maar hoe ontwikkel je dit? Wat vind je hierin belangrijk en wat past het beste binnen jouw eigen onderwijsconcept? Een portfolio is een veel gebruikt middel om kinderen de ruimte te bieden om betekenisvolle onderwijssituatie te documenteren.

Kosten: €395,-
Cursusdata:
18-09-2019, 13:30-16:30 uur
09-10-2019, 13:30-16:30 uur 
30-10-2019, 13:30-16:30 uur


Mindset bij jezelf en bij jouw leerlingen
Welke mindset je hebt, bepaalt voor een deel hoe je een nieuwe situatie zult inschatten of hoe je een leertaak zult aanpakken. Het kan consequenties hebben voor je motivatie, je leerprestaties, je zelfbeeld of je relaties met anderen. Tijdens deze werkplaats ga je op zoek naar je eigen mindset in relatie tot die van jouw leerlingen. Je maakt vanuit de theorie een directe koppeling voorbeelden uit de praktijk. Daar ga je concreet mee aan de slag gaat, zodat je in de eigen situatie hiermee verder kunt en de leeruitdaging kunt aangaan.

Kosten: €375,-
Cursusdata:
02-03-2020, 16:00-18:30 uur
16-03-2020, 16:00-18:30 uur
06-04-2020, 16:00-18:30 uur


Goed gestart of doorstart met groepskracht
Tijdens deze werkplaats ga je op zoek naar een passende en goede start met je eigen groep of groepen in de eigen school.
Na een korte theoretische inleiding maken we een directe koppeling met jou als leerkracht en via jou met de leerlingen, zodat we de (globale) groep in beeld krijgen. Met elkaar verzamelen we voorbeelden, bekijken we tools en gaan we concreet aan de slag, zodat je in je eigen groep hiermee verder kunt. Door te bouwen aan een positief groepsklimaat, vanuit de krachten van kinderen, leg je de basis voor de rest van het jaar en/of bouw je aan een goede doorstart. Middels een zelf bedachte aanpak (bloeiplan), vanuit de positieve psychologie ga je de leerlingen begeleiden naar eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf en de groep. De kinderen maken de groep en de groep biedt weer de basis voor een positief leerklimaat.

Kostn: €250,-
Cursusdata:
Eerste tranche
21-06-2019, 15:30-18:00 uur
28-06-2019, 15:30-18:00 uur

Tweede tranche
17-01-2020, 15:30-18:00 uur
07-02-2020, 15:30-18:00 uur


In gesprek naar aanleiding van tekeningen
Het is voortdurend lastig voor me om met dat ene kind in mijn groep contact te maken. Zij ontwijkt mijn blik en er komt niets uit. Ik zou heel graag willen weten wat er in haar omgaat en hoe zij het vindt op school en in de klas. Herken je dit? Een tekening maken en bespreken kan een opening zijn. Deze cursus van 3 bijeenkomsten geeft je handvatten om kinderen of volwassenen te begeleiden/coachen met gebruikmaking van tekeningen.

De cursus heeft vooral een praktische insteek, dat betekent dat de cursisten zelf gaan tekenen en ook tekeningen meenemen van kinderen of coaches waarmee ze in gesprek willen n.a.v. de tekening, casuïstiek uit de eigen praktijk komt aan bod tijdens de cursus. Goed kunnen tekenen is volstrekt niet nodig.

Kosten: €315,- 
Cursusdata:
11-03-2020, 13:30-16:30 uur
25-03-2020, 13:30-16:30 uur
08-04-2020, 13:30-16:30 uurMeer te weten komen over Leren Zichtbaar Maken
Weten jouw leerlingen wat ze gaan leren? En wat doen succesvolle leerlingen eigenlijk? Onderwijswetenschapper John Hattie onderstreept het belang van de zichtbaar lerende leerling. Hoe word ik eigenaar van mijn leerproces? Welke factoren hebben werkelijk invloed op het verhogen van leerresultaten? Wat zegt de wetenschap hierover en hoe kun je dit terugzien in jouw groep en/of in jouw school? Je wordt geënthousiasmeerd om leerlingen in de groep te begeleiden en te stimuleren in het beantwoorden van deze 3 vragen: waar ga je heen? Hoe sta je ervoor? Wat is de volgende stap?

Kosten: €195,-
Cursusdata: nader te bepalen, houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdataMaster Passend Meesterschap, Expert in gedrag en leren
Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil je ook een betrokken leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De Master Passend Meesterschap leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties. Passend onderwijs met hart en ziel! 

Tijdens de opleiding ontdek je hoe je vanuit een onderzoekende en oplossingsgerichte houding in complexe onderwijssituaties ondersteuningsbehoeften van kinderen kunt formuleren, gericht op het versterken van de eigenheid van leerlingen en het behalen van persoonlijke doelen. Je leert hoe je juist de sterke kanten en talenten van kinderen kunt gebruiken als inzet voor de ontwikkeling van de hele groep en hoe je de leeromgeving zo optimaal mogelijk in kunt richten voor alle kinderen. Ook leer je de sterke kanten van collega’s, ouders en externe professionals in te zetten, gericht op versterking van de leeromgeving van de kinderen.  

Kosten: €2083,-: wettelijk collegegeld. Inschrijven via Studielink
Cursusdata: nader te bepalen, houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata
Locatie: Marnix Academie Utrecht


SAMENWERKING MET OUDERS

Communiceren met ouders, oplossingsgerichte gesprekken met ouders

Heb je wel eens te maken met ouders die het advies voor het VO niet willen accepteren? Met ouders die agressief reageren als je voorzichtig het gedrag van hun kind aan de orde wilt stellen? Of maak je je zorgen omdat een van de kinderen in je groep steeds geen brood bij zich heeft maar weet je niet hoe dat aan te kaarten? Tijdens deze training is de casuïstiek van de deelnemers leidend. Er wordt gewerkt met een trainersacteur en rollenspellen. Theoretische kaders worden uitgelegd aan de hand van de oefensituaties.

Kosten: €250,-
Cursusdata:
11-11-2019, 15:30-18:30 uur
25-11-2019, 15:30-18:30 uurOMGAAN MET GEDRAG

Jezelf De Baas, gedrag leren reguleren met fysieke en actieve werkvormen
Hoe krijg je leerlingen met gedragsproblemen die geen hulp willen of accepteren toch zo ver dat ze aan hun eigen gedrag willen werken? Antwoorden en praktische mogelijkheden op deze vraag zullen het onderwerp zijn tijdens deze training. Door middel van oplossingsgerichte technieken en onderkenning van de problemen die de leerlingen ervaren met betrekking tot zelfkennis en regulering, verkennen we de mogelijke interventies. 
Dit gebeurt vanuit theorie maar vooral ook door middel van actieve werkvormen. 


Kosten: €375,-
Cursusdata: nader te bepalen. 3 bijeenkomsten van 4 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van lesdata.Traumasensitief lesgeven
We staan er niet bij stil, maar de invloed van trauma op de ontwikkeling en het gedrag van een kind is groot. In iedere klas zitten wel een paar kinderen die in hun leven al een opeenstapeling van stressvolle gebeurtenissen hebben meegemaakt. Deze gebeurtenissen zijn heel divers, bijvoorbeeld het meemaken van een vechtscheiding, gepest worden, armoede, (huiselijk) geweld, verwaarlozing, het slachtoffer zijn van geestelijke of lichamelijke mishandeling of vluchten uit oorlogsgebied. Dergelijke gebeurtenissen kunnen kinderen ernstig beschadigen. Traumasensitief lesgeven gaat over kinderen die in de klas onderpresteren, veel aandacht vragen of zich juist terugtrekken. Het zijn leerlingen waar je moeite mee hebt, die bezorgdheid, machteloosheid of irritatie oproepen.

Kosten: €475,-
Cursusdata: nader te bepalen. 4 avondbijeenkomsten van 3 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van lesdata.AANPAK KINDERMISHANDELING

Training Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling
De Aandachtsfunctionaris is een professional die extra deskundigheid heeft op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, die het thema terugkerend onder de aandacht brengt bij het schoolteam en als klankbord en ondersteuner fungeert voor collega's. Hij of zij heeft een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode als er een vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Kosten: €575,-. Bovenschools bekostigd voor RVKO-deelnemers
Cursusdata: Nader te bepalen. 5 dagdelen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van lesdata.


Intervisie voor Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling
De Aandachtsfunctionaris is de spil binnen de school als het gaat om signaleren, melden en steun bieden op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. De intervisiebijeenkomsten bieden gelegenheid voor onderlinge steun, ervaringen uitwisselen en kennis opdoen. De specifieke onderwerpen in de intervisiebijeenkomsten worden door de deelnemers zelf aangedragen: waar heb je steun bij nodig en welke vragen heb je? Heb je bijvoorbeeld vragen over het begeleiden van leerkrachten? Over de cultuur binnen je school? Of over de samenwerking met de hulpverlening? Het betreft intervisiebijeenkomsten over praktijksituaties, met daaraan gekoppeld kennis over het werken met de meldcode en het uitwisselen van ervaringen. In de bijeenkomsten reflecteer je op je eigen praktijk, fris je je kennis op over het werken met de meldcode en wissel je ervaringen uit met andere Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. Onder begeleiding van een deskundige ga je aan de slag met complexe situaties uit je eigen praktijk.

Kosten: €100,-. Bovenschools bekostigd voor RVKO-deelnemers.
Cursusdata: Nader te bepalen. 3 dagdelen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van lesdata.

Augeo Academy (aanpak van kindermishandeling)
Augeo Academy wil professionals zo goed mogelijk ondersteunen met het creëren van een sociaal veilige school. Met behulp van praktische en actuele informatie en de online cursussen leer je over kindermishandeling, (cyber)pesten, (v)echtscheiding en andere ingrijpende gebeurtenissen die kinderen meemaken. Augeo Academy biedt verschillende online cursussen aan voor het primair onderwijs en kinderopvang.

Kosten: €20,- tot €30,- per lezing. Voor de nieuwe medewerkers binnen de RVKO is een collectief lidmaatschap van toepassing, hiermee kunnen deelnemers een jaar lang kosteloos alle cursussen voor het primair onderwijs en kinderopvang volgen. Dit geldt ook voor convenantpartners van de RVKO en TMH. Convenantdeelname in lidmaatschap kost €25 per deelnemer.
Cursusdata: de cursussen duren 2 tot 3 uur en worden online gevolgd, dit kan op een willekeurig tijdstip en tussentijds pauzeren is mogelijk

Share this product

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter