fbpx

ONDERWIJS ONTWERPEN: PREVIEW AANBOD 2019-2020

Coöperatief leren in jouw onderwijspraktijk
Samenwerken is één van de vaardigheden, die van groot belang is om je in de toekomstige maatschappij te kunnen manifesteren. Kinderen leren op verschillende manieren samen te werken, onder andere door spel en onderlinge interactie. Door het samenwerken op een gestructureerde manier aan te bieden en toe te passen, wordt de slaagkans van de samenwerking hoog en komt ieder kind evenredig aan bod. De coöperatieve werkvormen die je daarvoor kunt inzetten, zorgen ervoor dat leerlingen elkaar leren helpen, taken verdelen en actief naar elkaar luisteren. Het creëert sociale verbinding, het verhoogt het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar.

Kosten: €415,-
Cursusdata:
4 bijeenkomsten van 2,5 uur op woensdagmiddag in het najaar van 2019


Breinvriendelijk leren in het basisonderwijs
Inspirerend en uitdagend onderwijs maakt leren makkelijker, sneller en leuker. Kinderen leren het meest wanneer zij in het leerproces een actieve rol spelen. Wat is de rol van de leerkracht hierin en wat is het (leer-)effect op de kinderen? Tijdens de training verzamel je tips om vanuit actuele (neuro-)psychologische inzichten in je eigen praktijk inspirerend en uitdagend onderwijs vorm te geven en je krijgt een opstapje naar de wetenschappelijke verantwoording ervan. Je krijgt een korte introductie in de nieuwste (neuro-) psychologische inzichten op het gebied van informatieverwerking van de hersenen. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de toepassingen van deze wetenschappelijke inzichten in de klas.

Kosten: €375,-
Cursusdata:
10-10-2019, 13:30-16:30 uur
31-10-2019, 13:30-16:30 uur
14-11-2019, 13:30-16:30 uur
30-01-2019, intervisie en afronding/verdieping, tijd in afstemming met de groep


Werkplaats Differentiëren 2.0. Van groepsplan naar groeiplan
Door goed te kijken naar waar leerlingen kunnen groeien, help je hen te groeien. Haal dus meer uit een groepsplan. Groepsplannen en handelingsgericht werken heeft lange tijd synoniem gestaan voor het afleggen van verantwoording over de opbrengsten van jouw groep. Dit impliceert dat de groepsplannen gemaakt worden met de verzamelde gegevens, terwijl ze weinig invloed hebben op het toekomstig handelen. Zo bezien maken we de plannen omdat het moet, zonder dat we hier echt ons handelen werkelijk op aanpassen. Dit is weinig aantrekkelijk. 

Zullen we het eens omdraaien?
Je kunt ook kijken wat de gegevens voor inzicht bieden om de focus van jou en jouw leerlingen te bepalen. Dit betekent dat je nieuwsgierig bent en nauwkeurig kijkt naar de opbrengsten om zo te bepalen waar de groei mogelijk is. Zo kun je het leerproces vormgeven. Dit wordt formatief toetsen genoemd. Op die manier kun je, eventueel samen met leerlingen, kijken waarop ze zich ontwikkelen de komende periode, zodat het pad samen vastgesteld wordt en er doelen gesteld worden. Zo vormen de groeiplannen dus de basis voor het toekomstig handelen van jou en de leerlingen.

Kosten: €375,-
Cursusdata: nader te bepalen, 3 bijeenkomsten van 2,5 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.
Bijeenkomst 1: begin schooljaar (najaar 2019)
Bijeenkomst 2: na M-toetsen (februari 2020)
Bijeenkomst 3: na E-toetsen (juni 2020)
Intervisie-bijeenkomst


Zelfsturing bij kinderen door middel van executieve functies
In het moderne onderwijs wordt steeds meer zelfsturing van kinderen gevraagd. Gedurende de acht jaar op de basisschool worden wat betreft werkhouding veel vaardigheden impliciet aangeleerd of getraind. Gelukkig zijn veel kinderen in staat deze executieve functies (uitvoeringsvaardigheden) over te nemen, maar toch zijn er ook steeds meer kinderen die vastlopen. Ook zijn er kinderen die op sommige van deze vaardigheden hulp nodig hebben. Op die manier worden de verschillen in prestaties tussen de leerlingen naarmate de jaren verstrijken steeds groter. Het is te gemakkelijk om dit te wijten aan een matige werkhouding; sommige kinderen hebben meer hulp nodig om zichzelf deze executieve functies eigen te maken

Kosten: €415,-
Cursusdata:
11-12-2019, 13:30-16:00 uur
08-01-2020, 13:30-16:00 uur
12-02-2020, 13:30-16:00 uur
18-03-2020, 13:30-16:00 uur
Intervisie-bijeenkomst in overleg met de groep.


De Spelcarrousel: stimuleer doelgericht en speels de sociale en sociaal-emotionele ontwikkeling
De sociaalemotionele ontwikkeling kun je op een leuke manier stimuleren door in de klas spelletjes te spelen. Tegelijkertijd kun je daarmee groepsprocessen in beweging krijgen. Zie je op tegen de drukte en ruzies die dat met zich mee kan brengen? De Spelcarrousel biedt je een organisatievorm waarmee je een veilige en voorspelbare setting creëert, zodat je op een hele klas gelijktijdig, doelgericht spelletjes kunt laten spelen. Op deze manier stimuleer je zowel de ontwikkeling van individuele leerlingen als van de groep.

Kinderen die denken van elkaar te weten wie waar goed in is, zullen tijdens het spelen van goed gekozen spelletjes merken dat het opeens op andere vaardigheden en kwaliteiten aankomt, waardoor ze anders naar elkaar gaan kijken. Vaak worden ze verrast door eigen krachten en ervaren ze tegenstand uit onverwachte hoek. Leerlingen beleven plezier en ervaren succes met kinderen waar ze uit zichzelf niet zo snel mee zouden spelen of met wie ze juist vaak ruzie maakten. Hierdoor veranderen verhoudingen en relaties en gaan zowel de groep als individuele leerlingen anders, en bovenal beter, functioneren.


Kosten: €175,-, inclusief 2 spellen
Cursusdatum: 30-10-2019, 14:00-18:00 uurHoogbegaafd! En dan?
Hoogbegaafd, dat zijn toch die kinderen die overal goed in zijn en die het leuk vinden om hard te werken?… We weten inmiddels wel beter! Maar hoe dan wel? Op trendanalyses blijkt dat deze groep kinderen binnen een schoolperiode vaak de minste groei laat zien. Deze kinderen hebben, om net zo hard te groeien als hun leeftijdsgenootjes, maar dan op hun eigen niveau, jouw hulp keihard nodig. In deze bijeenkomsten bekijken we hoe je met kleine veranderingen een groot verschil kan maken. 


Kosten: €250,-
Cursusdata: 2 woensdagmiddagen van 14:00-17:00 in november 2019


Collegereeks Pedagogisch Meesterschap voor pedagogisch evalueren en Tri-band verantwoorden
Scholen maken keuzes voor het onderwijs vanuit een pedagogische visie. Ze hebben allen een eigen pedagogisch-didactisch concept en werken met een curriculum, waarin kennis en kunde niet het enige is dat ontwikkeld wordt door kinderen. Jezelf zijn, verbonden zijn met de ander en zorg hebben voor de groep en de ons omringende natuur spelen daarbij een belangrijke rol. Maar hoe maak je die ontwikkeling en de verworvenheden van kinderen zichtbaar? Hoe laat je met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is? 

Triband Verantwoorden is een instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te leggen over de opbrengst van het onderwijs; het weten, doen, samenleven en zijn van kinderen. Het gebruik van een pedagogisch evaluatieprogramma met een combinatie van verschillende assessmentvormen en (traditionele) toetsen, brengen zowel het persoonlijk leerproces als het persoonlijk resultaat in beeld. 


Doelgroep: Schoolleiders en intern begeleiders
Kosten: €1000,-
Cursusdata:
03-10-2019, 10:00-14:00 uur
07-11-2019, 10:00-14:00 uur
12-12-2019, 10:00-14:00 uur
09-01-2020, 10:00-14:00 uur
13-02-2020, 10:00-14:00 uur
12-03-2020, 10:00-14:00 uur
16-04-2020, 10:00-14:00 uur

Pedagogisch Evalueren & Triband Verantwoorden voor bouwcoördinatoren
Scholen maken keuzes voor het onderwijs vanuit een pedagogische visie. Ze hebben allen een eigen pedagogisch-didactisch concept en werken met een curriculum, waarin kennis en kunde niet het enige is dat ontwikkeld wordt door kinderen. Jezelf zijn, verbonden zijn met de ander en zorg hebben voor de groep en de ons omringende natuur spelen daarbij een belangrijke rol. Maar hoe maak je die ontwikkeling van kinderen zichtbaar? Hoe laat je met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is? 

Triband Verantwoorden is een instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te leggen over de opbrengst van het onderwijs; het weten, doen, samenleven en zijn van kinderen. Het gebruik van een pedagogisch evaluatieprogramma met een combinatie van verschillende assessmentvormen en (traditionele) toetsen, brengen zowel het persoonlijk leerproces als het persoonlijk resultaat in beeld.  

Doelgroep: Bouwcoördinatoren en andere sleutelfiguren van een school die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over het onderwijs dat zij verzorgen en die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van evalueren.
 
Kosten: €510,-
Cursusdata: 
09-10-2019, 14:00-17:00 uur
13-11-2019, 14:00-17:00 uur
15-01-2020, 14:00-17:00 uur
11-03-2020, 14:00-17:00 uur
22-04-2020, 14:00-17:00 uur


SPECIALISATIE ONDERWIJSCONCEPTEN

Daltonopleiding voor leerkrachten
Er zijn veel scholen die werken volgens het Daltonconcept. Wanneer je als leerkracht op zo’n school gaat werken, kan het zijn dat je nog niet alle kennis en vaardigheden voor het Daltononderwijs bezit. Met deze opleiding word je erkend Daltonleerkracht.
De deelnemers maken zich in 2 leerjaren de vijf kernwaarden van Daltononderwijs eigen en onderzoeken daarbij het belang van de verworven inzichten/ervaringen voor de eigen school. De cursus leidt tot kennis van actuele theorieën over Dalton gerelateerde onderwerpen, tot vaardigheden met betrekking tot toepassing ervan in de eigen praktijk, en tot het vergroten van een netwerk van Daltonleerkrachten.

Kosten: €625,-, bovenschools bekostigd voor RVKO-deelnemers
Cursusdata leerjaar 1:
25-09-2019, 15:00-17:00 uur
13-11-2019
15-01-2020
04-03-2020
13-05-2020

Cursusdata leerjaar 2:
30-10-2019, 15:00-17:00 uur
27-11-2019
05-02-2020
15-04-2020
27-05-2020


Opleiding tot Daltondirecteur
De opleiding Daltondirecteur is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende tot Daltondirecteur. De eindtermen van de opleiding zijn gericht op kennis en inzichten, het toepassen hiervan, visievorming, waarnemen en oordelen, communiceren, teamleren en leervaardigheden, reflectie en persoonlijke ontwikkeling van de Daltondirecteur.
De opleiding tot Daltondirecteur bestaat uit 6 bijeenkomsten (totaal 12 dagdelen), waarvan dag 1 en 2 zijn geclusterd in een tweedaagse op locatie. De bijeenkomsten hebben de volgende onderwerpen:
Dag 1: “Dalton a way of living”
Dag 2: Persoonlijke en professionele ontwikkeling ten dienste van de school
Dag 3: Zelfstandigheid, diversiteit en Dalton
Dag 4: Samenwerken en de lerende organisatie
Dag 5: Experimenteren en reflecteren
Dag 6: Blijk geven van leiding geven en nemen aangaande de Daltonkwaliteit. Eindpresentaties.

Kosten: €1380,-
Cursusdata: nader te bepalen, houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.


Montessori basisbekwaam opleiding voor leerkrachten
Deze opleiding is gebaseerd op de nieuwe basisdocumenten, zoals ontwikkeld door de Nederlandse Montessori Vereniging. De opleiding is een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool. We bieden een inspirerende ‘voorbereide leeromgeving’ waarin je onderzoekend leert, samen onderwijs ontwerpt om in de praktijk uit te proberen, vaardigheden traint en ervaringen deelt in je leerteam.
Deze opleiding is geschikt voor alle leraren, ervaren of onervaren, die op een Montessorischool werken of willen gaan werken. Minimaal 1 jaar werkervaring op een Montessorischool is een pré.

Kosten: €2850,-
Cursusdata: start in sept. 2019, 14 bijeenkomsten op woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata


Montessorivakbekwaam opleiding voor leerkrachten
Op een Montessoriaanse wijze van Montessoribasisbekwaam naar Montessorivakbekwaam.
Deze opleiding is geschikt voor alle leraren die van Montessoribasisbekwaam door willen groeien naar een Montessorivakbekwame leerkracht.
Centraal in onze opleiding staan de volgende thema’s: verdieping van het Montessoricurriculum, Montessori kosmisch onderwijs en opvoeding én het Montessori pedagogisch-didactisch thema. Alle drie de thema’s zijn erop gericht betekenis te geven aan de conceptuele uitgangspunten van het Montessorionderwijs als basis voor ontwerpen van onderwijs en begeleiding van kinderen. Deelnemers kunnen één van de drie onderwerpen als hoofdthema kiezen en hierin onder begeleiding van een procesbegeleider een eigen weg bewandelen. 

Kosten: €2250,-
Cursusdata: start in september 2019, 10 bijeenkomsten op donderdag van 16.00 uur tot 20.00 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata


Montessori Movement 010
Montessori Movement 010 organiseert ook dit schooljaar in samenwerking met de Thomas More Academie weer tal van activiteiten voor Montessorileraren. Wil je samen de richting van het Montessorionderwijs bepalen? Wil je samen bepalen wat goed Montessorionderwijs is? Wil je samen ontwikkelen? Wil je samen leren binnen deze Montessoricirkel? Kijk dan of er iets voor jou bij zit in ons aanbod.
Afgestemd op de behoeftes uit Regio Rotterdam e.o. organiseren we gedurende het jaar verschillende activiteiten voor alle Montessorianen. Je kunt je vooraf via de website van de Montessori Movement 010 of de Thomas More Academie aanmelden. Alle activiteiten staan in het teken van verbinding maken, zelfstandigheid vergroten en eigen keuzes maken. Gedurende het schooljaar verzamelen we weer jullie behoeftes voor het aankomende jaar. Hieronder vind je het aanbod van dit schooljaar.

Kosten: wisselend per bijeenkomst
Cursusdata: nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata of vraag de brochure van de Montessori Movement aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Montessoriopleiding voor pedagogisch medewerkers (0-4 jaar)
Deze opleiding is gebaseerd op de nieuwe basisdocumenten, zoals ontwikkeld door de Nederlandse Montessori Vereniging. We bieden een inspirerende ‘voorbereide leeromgeving’ waarin je onderzoekend leert, samen onderwijs ontwerpt om in de praktijk uit te proberen, vaardigheden traint en ervaringen deelt in je leerteam.
Deze opleiding is geschikt voor pedagogisch medewerkers werkzaam op peutergroepen en kinderdagverblijven.

Kosten: €1275,-
Cursusdata: start in september 2019, 8 bijeenkomsten op woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.


Jenaplanopleiding voor leerkrachten
De RVKO wil dat de mensen die werken op de Jenaplanscholen dat concept goed kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk en kunnen uitdragen. Het wordt belangrijk gevonden dat alle collega’s geschoolde jenaplanners zijn. Middels deze erkende post-hbo-opleiding kun je het Jenaplandiploma behalen.
De opleiding wordt gegeven conform de voorwaarden van de Nederlandse Jena Plan Vereniging (NJPV). In de opleiding krijg je de Jenaplantheorie aangeboden: achtergronden, basisprincipes, kernkwaliteiten. Er wordt je geleerd hoe je dat kunt vertalen naar de praktijk. In de opleiding wordt steeds de relatie gelegd tussen theorie en praktijk. Net als in de stamgroepen op school werken we met kringen, tafelgroepen en maatjes.

Kosten: €1485,-
Cursusdata: twee leerjaren, met ieder 7 bijeenkomsten van 3 uur en een tweedaagse bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag 13:45 tot 17:15 uur.


Post hbo-registeropleiding vakbekwaamheid bewegingsonderwijs
Studenten die na 2001 zijn gestart met de Pabo, zijn slechts bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan de groepen 1 en 2. Voor de hogere groepen is een certificaat vereist.
De leergang is onderverdeeld in drie blokken:

 • Aanbieden van activiteiten: inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten en lessen bewegingsonderwijs, volgorde binnen leerlijnen, differentiatie en stage
 • Begeleiding en leerhulp: leerdoelen en leerhulp binnen bewegingssituaties, ongevallen en veiligheid, observeren van bewegingsgedrag, reguleren van bewegingssituaties en stage
 • Maatwerk en visie: (vak)onderwijsconcepten en planning, ontwerpen van bewegingssituaties, brede zorg en stage

Elk blok bevat een stagecomponent en je verzorgt meerdere lessen. Een stageplek regel je zelf, maar dat kan ook op de eigen school. Terwijl je de opleiding volgt ben je bevoegd om zelfstandig les te geven op een basisschool.

Kosten: €975 per blok. Het is mogelijk om in 2019 via DUO een subsidie voor deze opleiding en studiemiddelen en reistijd aan te vragen. Zie https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-bewegingsonderwijs.jsp 
Cursusdata: Op woensdagmiddag en -avond

Blok 1:
25-09-2019
09-10-2019
30-10-2019
13-11-2019
27-11-2019
11-12-2019
15-01-2020
29-01-2020 

Blok 2:
19-02-2020
11-03-2020
25-03-2020
08-04-2020
15-04-2020
13-05-2020
27-05-2020
10-06-2020

Blok 3:
02-10-2019
15-10-2019
06-11-2019
20-11-2019
13-12-2019
08-01-2020
22-01-2020
12-02-2020

 


ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN 

Onderzoekend en ontwerpend leren bij het oudere kind (W&T)
Van zelf ervaren tot zelf creëren. Door het uitvoeren van een eigen onderzoek ervaar je wat het effect van onderzoekend en ontwerpend leren is. Vanuit een kader van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden voor de leerling en leerkracht, word je getraind in het onderzoekend of ontwerpend maken van een methodeles. Uiteindelijk werk je toe naar een zelfontworpen themales waarin de leerlingen kennis en vaardigheden opdoen vanuit onderzoek en ontwerp. 

Je ontdekt de meerwaarde van onderzoekend leren en je leert dat het niet moeilijk is om de didactiek in je lessen te verwerken. Je leert aan welke vaardigheden leerlingen werken tijdens onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) en je kunt hen daardoor gericht begeleiden in hun ontwikkeling. 

OOL is een manier van lesgeven waarbij het initiatief bij de leerlingen ligt. Dat klinkt eenvoudig, maar voor veel leerkrachten is het durven loslaten een uitdaging. Deze training start daarom met het opdoen van ervaringen. Als cursist ervaar je wat het is om door middel van onderzoek je eigen kennis en vaardigheden te vergroten. Vanuit deze ervaring en gedrevenheid word je getraind in het onderzoekend of ontwerpend maken van een methodeles. Je krijgt de opdracht om lessen vanuit verschillende methodes mee te nemen en deze om te vormen tot een les vanuit de OOL-principes. De door jou ontworpen lessen voer je in je eigen klas uit, in de weken na de training. De resultaten leg je vast in de vorm van een presentatie.

Kosten: €650,-
Cursusdata: 
15-10-2019, 18:30-21:30 uur
19-11-2019, 18:30-21:30 uur
21-01-2020, 18:30-21:30 uur
11-02-2020, 18:30-21:30 uurOntwerpend leren van geschiedenis
Deze workshop is gericht op het stimuleren van ontwerpvaardigheden bij kinderen en het verbeteren van de interesse van leerlingen in geschiedenis. Aan de hand van een aantal voorbeelden word je meegenomen in de meerwaarde van ontwerpopdrachten bij geschiedenis.
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en kunnen heel creatieve oplossingen bedenken. Regelmatig gebeurt het dat oplossingen van kinderen gebruikt worden om de problemen van volwassenen op te lossen. Daarom is het belangrijk het creatief denken van kinderen te stimuleren. In de training Ontwerpend leren van geschiedenis gaan we stapsgewijs door het ontwerpproces. Je maakt kennis met verschillende werkvormen en ervaart hoe het is om op deze manier geschiedenis te leren. Omdat ontwerpend leren bij geschiedenis alleen effect heeft als je ermee aan de slag gaat, krijg je de opdracht om tijdens de bijeenkomst een geschiedenisles ontwerpend te maken en deze te testen in je klas. In de tweede bijeenkomst wisselen we de ervaringen van de cursisten met elkaar uit en scherpen we waar mogelijk ontwerpen aan.

Kosten: €250,-
Cursusdata:
23-01-2020, 16:00-18:00 uur
06-02-2020, 16:00-18:00 uur


Nieuwsgierige leerlingen door middel van vragen
Als kleuters binnenkomen zijn ze nieuwsgierig en vragen constant naar het waarom van dingen. Dat lijkt vervelend, maar het is pure interesse en levert het kind informatie op. Maar de waaromvraag en het zoeken naar antwoorden neemt naarmate het kind ouder wordt af. De vragende houding wordt een passieve afwachtende houding in de puberteit. Maar daaraan kunnen wij iets doen. Door het stellen van vragen kunnen we de nieuwsgierige houding van kinderen blijven prikkelen. Met de juiste begeleiding kunnen we kinderen in de denkstand krijgen. We kunnen ze gericht laten onderzoeken wat het antwoord op hun vraag is.

Kosten: €175,-
Cursusdatum: 03-03-2020, 16:00-18:00 uur


Verwondering als onderdeel van het onderzoeks- en ontwerpproces
Verwondering is een belangrijk onderdeel om kinderen onderzoekend en ontwerpen te kunnen laten werken. Vanuit verwondering ontstaat nieuwsgierigheid waaruit vragen of problemen kunnen ontstaan die vragen om een antwoord of een oplossing. Kinderen die een oplossing mogen en kunnen verzinnen op hun eigen vraag raken intrinsiek gemotiveerd en werken harder en effectiever dan leerlingen die dat niet kunnen of mogen. Daarom is verwondering een belangrijk onderdeel van het onderzoeks- en ontwerpproces. Leerkrachten van groep 3 tot 6 leren in deze workshop van twee uur waarover ze zich kunnen verwonderen en hoe ze verwondering bij de leerlingen prikkelen en ontwikkelen

Kosten: €175,-
Cursusdatum: 12-03-2020, 16:00-18:00 uur


Creatief denken
Jonge kinderen kunnen erg creatief zijn in de oplossingen die ze verzinnen, maar naarmate leerlingen langer op school zitten verdwijnt dit vermogen bijna volledig. Door regelmatige training is het mogelijk het creatief denken te laten groeien. Over grenzen heen kijken en kunnen loslaten van bestaande ideeën en denkbeelden zijn krachten waarmee onze leerlingen straks het verschil maken.
In deze workshop van 2 uur leren leerkrachten van groep 3 tot en met 6 hoe je het creatief denkvermogen van kinderen kunt stimuleren en ontwikkelen. Verschillende werkvormen die direct inzetbaar zijn in de eigen beroepspraktijk komen aan de orde.

Kosten: €175,-
Cursusdatum:19-05-2020, 16:00-18:00 uur


W&T/OOL-coaching on the job
Het uitvoeren van wetenschap en technologie (W&T) en het gebruiken van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) is niet eenvoudig. Daarom kan coaching van leerkrachten on the job een effectieve manier zijn om te groeien in dit type onderwijs. Bij coaching baseren de docenten van Thomas More Hogeschool zich op de kennis en vaardigheden die ze hebben opgedaan met de implementatie van W&T en OOL in het eigen onderwijs en dat van partnerscholen. Je kunt kiezen uit vier vormen van coaching:

 • Coaching basaal, één periode bestaande uit initiatiefase, ondersteuning bij ontwikkeling en feedback op uitvoering van OOL-activiteiten.
 • Coaching gemiddeld, twee periodes bestaande uit initiatiefase, ondersteuning bij ontwikkeling van twee activiteiten en tweemaal feedback op uitvoering en analyse en ondersteuning bij uitvoering van OOL-activiteiten en advies bij implementatie van ervaring in nieuwe OOL-activiteiten.
 • Coaching uitgebreid, in drie periodes bestaande uit initiatiefase, ondersteuning bij ontwikkeling van vier activiteiten en driemaal feedback op uitvoering van OOL-activiteiten en advies bij implementatie van ervaring in nieuwe OOL-activiteiten.
 • Coaching compleet, gedurende een heel studiejaar bestaande uit initiatiefase, ondersteuning bij ontwikkeling van alle OOL-activiteiten en minimaal viermaal feedback op uitvoering van OOL- activiteiten. Advies bij implementatie van ervaring in nieuwe OOL-activiteiten.


Kosten: Coaching basaal €650; Coaching gemiddeld €950; Coaching uitgebreid €1250; Coaching compleet €1550 

Cursusdata: de data worden in overleg vastgesteld en vinden plaats op de eigen basisschool 


REKENONDERWIJS


Post-hbo opleiding Rekencoördinator
De post-hbo-opleiding Rekencoördinator is een gecertificeerde opleiding die tot doel heeft leerkrachten te scholen voor de taak van rekencoördinator in de eigen school of op bovenschools niveau. Een coördinator rekenen specialiseert zich in het vormgeven van interactief, rijk en uitdagend rekenen-wiskundeonderwijs in de eigen school. Rekencoördinatoren bewaken en bevorderen de inhoudelijke kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op hun school. Met deze opleiding wordt beoogd het rekenwiskundeonderwijs op de school op een hoger niveau te brengen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

De opleiding post-hbo-Rekencoördinator bestaat uit twee modulen. De opleiding leidt op tot een landelijk erkend post-hbo-diploma (CPION). Deelnemers worden bij het succesvol afronden van de opleiding opgenomen in het Abituriëntenregister. 

 

Specialist Rekenonderwijs. Module 1: Post-hbo-Rekencoördinator
Tijdens de eerste module van de post-hbo-opleiding Rekencoördinator, verdiep je je in de vakdidactiek rekenen-wiskunde en professionele gecijferdheid. Al tijdens je opleiding kun je collega’s inspireren en begeleiden in het vormgeven van het vak rekenen-wiskunde. De module wordt afgerond met een deelcertificaat rekenspecialist module 1: post-hbo-Rekencoördinator 


Rekencoördinator in de school. Module 2: Post-hbo-Rekencoördinator
In deze tweede module van de opleiding blijven gecijferdheid en vakdidactiek belangrijke pijlers van de opleiding, maar wordt ook steeds gekeken naar de relatie met collegiale consultatie en rekenbeleid. De aandacht verschuift naar de ontwikkeling van de gehele school. Centrale vragen zijn dan: wat hebben mijn collega´s nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren? Hoe kan ik hen ondersteunen? Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor rekenwiskundeonderwijs? Hoe zet ik onderzoek in om vragen te kunnen beantwoorden naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat? Hoe komen we als school tot een helder reken-wiskundebeleid?

Kosten: €1250,- per module, inclusief materiaal
Cursusdata:

Module 1: 10 bijeenkomsten van 3 uur op woensdagmiddag vanaf september 2019. Bij voldoende belangstelling kan besloten worden eerder te starten. 

Module 2: 10 bijeenkomsten van 3 uur op woensdagmiddag vanaf september 2020. Bij voldoende belangstelling kan besloten worden eerder te starten. 

 

Beter begrijpend-leesonderwijs! Actief lezen als opstap voor een betere lesaanpak
Wil je meer leren over het complexe proces van begrijpend lezen? Wil je je vaardigheden oefenen om je begrijpend-leeslessen optimaal te laten verlopen? En wil je naast kennis ook handvatten om in de praktijk keuzes te kunnen maken die aansluiten bij de leerbehoeftes van je leerlingen? Dan is deze cursus iets voor jou.

Tijdens de bijeenkomsten zullen videofragmenten en praktijkopdrachten de theorie visualiseren en de praktische toepassing ondersteunen. In de eerste bijeenkomst bespreken we de achtergronden van begrijpend lezen. De didactische principes voor een goede begrijpend-leesles. Wat is actief lezen en hoe krijgt dat vorm in het directe instructiemodel?
In de tweede en derde bijeenkomst behandelen we de opbouw van een gedifferentieerde leesles. Instructie via hardop denken (modelen). Hoe kan ik als leerkracht effectief modelen en hoe kan ik “expertleerlingen” inzetten tijdens de les.

Kosten: €550,-
Cursusdata: nader te bepalen, 3 bijeenkomsten van 3 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

Share this product

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter